Användarvillkor för Forsakringsjobb.se

Dessa villkor gäller vid annonsörers och jobbsökandes användning av webbplatsen Forsakringsjobb.se ("Webbplatsen"). Genom att använda Webbplatsen godkänner Användaren dessa användarvillkor. "Användare" refererar i dessa villkor både till annonsörer och till jobbsökande. I de fall där ett villkor uttryckligen refererar till "Annonsören" tillämpas villkoret inte på jobbsökande.

Registrering av en platsannons på Webbplatsen utgör ett avtal där avtalsparterna är Annonsören och SFF Försäkringsutveckling AB som äger Webbplatsen. SFF Försäkringsutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Försäkringsföreningen (nedan kallat "SFF").

Innehåll i användarvillkoren

I. Platsannonsering

II. Allmänna villkor

III. Integritetsprinciper

 

I. Platsannonsering

Tillåtna annonsörer

Företag, organisationer och myndigheter inom eller med anknytning till försäkrings- och finansmarknaderna.

Företag, organisationer eller myndigheter med verksamhet inom rekrytering eller utbildning får beställa platsannons på Webbplatsen under särskilda villkor (se avsnitt II.3 nedan).

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig i övrigt rätten att göra en individuell bedömning från fall till fall.

Varje Annonsör måste ange sitt organisationsnummer i registreringsformuläret.

Beställning av platsannons och betalning

Den som önskar lägga ut en platsannons på Webbplatsen kan göra det genom att registrera sin platsannons direkt på Webbplatsen. En platsannons ska motsvara en tjänst – om Annonsören vill annonsera för flera tjänster utgör varje tjänst en egen annons.

Priset per platsannons nämns under rubriken "Annonsera" på Webbplatsen. Företagsmedlemmar hos SFF har särskild rabatt enligt priser som anges på Webbplatsen.

Fakturan skickas per mail efter registreringen. Betalningen sker 30 dagar netto. Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Publiceringsperiod för platsannons

Publiceringsperioden är 30 dagar per annons efter publiceringsdatum. Önskar Annonsören förlängt publiceringsdatum utgör detta en ny annons.

För det fall Annonsören önskar ta bort en platsannons efter kortare tid än 30 dagar, tar SFF Försäkringsutveckling AB bort den efter särskild förfrågan. SFF Försäkringsutveckling AB garanterar att annonsen tas bort den aktuella dagen efter möjlig förmåga förutsatt att Annonsören kommunicerar detta via mejl (info@forsakringsjobb.se) till SFF Försäkringsutveckling AB.

När Annonsören har registrerat sina kontaktuppgifter, godkänt villkoren, fått sitt referensnummer och lösenord med e-post och fyllt i annonsformuläret, kommer platsannonsen att publiceras det datum som Annonsören själv har valt eller, om inget datum har angivits, senast inom 2 hela arbetsdagar (kl. 8.00–17.00), förutsatt att SFF Försäkringsutveckling AB har godkänt annonsregistreringen.

Annonseringsförfarande, platsannonsens utseende och innehåll

Första gången som Annonsören önskar registrera en platsannons på Webbplatsen registrerar denne sina kontaktuppgifter enligt angivet förfarande på Webbplatsen. Ett lösenord skickas sedan till Annonsören via e-post. Med hjälp av lösenordet och "användarnamnet" (den registrerade e-postadressen) kan Annonsören sedan logga in på Webbplatsen och lägga upp platsannonser utan att behöva upprepa registreringen av kontaktuppgifterna.

På Webbplatsen tillämpas självregistrering, vilket innebär att Annonsören själv registrerar sig platsannons enligt angivet förfarande. Om Annonsören önskar att platsannonsen istället registreras av SFF Försäkringsutveckling AB tillkommer en administrativ avgift på 2000 kr utöver priset för platsannonsen. Detta ska i så fall bekräftas via mejl.

När Annonsören har registrerat och "Sparat" platsannonsen erhåller denne ett referensnummer som används vid all kontakt med SFF Försäkringsutveckling AB. Med hjälp av detta nummer har Annonsören kontroll över de jobbansökningar som skickas in till SFF Försäkringsutveckling AB via Webbplatsen.

På Webbplatsen fyller Annonsören i ett annonsformulär som är uppdelat i följande rubriker:

1. Yrkeskategori

2. Titel

3. Annonsrubrik

4. Publiceringsdatum och önskat avpubliceringsdatum om annonsperioden ska vara kortare än 30 dagar. Avpubliceringsdatum sätts automatiskt till 30 dagar efter publiceringsdatum om Annonsören inte väljer annat.

5. Arbetsbeskrivning

6. Placeringsort

7. Ansökningslänk

8. Webbplats

9. E-postadress till vilken jobbansökningar kan skickas

10. Kontaktuppgifter

11. Övrig info

Inom "Yrkeskategori" får Annonsören välja en eller flera kategorier i listan. Om ingen kategori stämmer överens med den önskade jobbpositionen, välj kategorin "Övrigt".

Webbplatsen tillhandahåller en annonsmall vilket innebär att alla annonser som registreras på Webbplatsen har ett standardutseende.

Annonsören har ett begränsat antal tecken under varje rubrik.

Under "Titel" ryms 100 tecken, under "Arbetsbeskrivning" 6000 tecken, under "Annonsörens hemsida" ca 200 tecken, under "Övrig Info" 2000 tecken och under "Kontaktuppgifter" 1000 tecken. Under rubriken "Publiceringsdatum" väljer Annonsören datum och eventuellt även ett avpubliceringsdatum, om annonsperioden ska vara kortare än de ordinarie 30 dagarna. Om Annonsören inte fyller i ett avpubliceringsdatum men vill få annonsen borttagen innan 30 dagar gått kontaktar Annonsören SFF Försäkringsutveckling AB via e-post (info@forsakringsjobb.se).

Typsnitt och storlek på annonstext och rubrik är förutbestämt i annonsmallen.

Annonsören får i samband med registreringen ladda upp sitt företags logotyp. Tillåtna format för logotypen är JPG eller GIF och storleken justeras automatiskt till högst 340 x 80 pixlar. Denna logotyp kommer sedan att placeras överst i platsannonsen. Inga länkningar i platsannonsen är tillåtna. Däremot får Annonsören i fältet "Kontaktuppgifter" länka till företagets webbplats startsida.

Platsannons och tjänst

En registrerad platsannons får gälla en tjänst och inte flera olika tjänster. Om det i en registrerad platsannons annonseras efter två eller flera olika tjänster utgör denna platsannons i själva verket två eller flera platsannonser och faktureras därefter.

Det är tillåtet att i en registrerad platsannons annonsera efter flera personer gällande samma tjänst för placering på en och samma ort eller på flera orter. Denna platsannons kommer då att faktureras som en platsannons. Om Annonsören däremot väljer att registrera flera platsannonser för en och samma tjänst kommer alla dessa registrerade platsannonser att faktureras var och en för sig.

Annonsören kan själv inte ändra platsannonsen efter att den har publicerats, men vid mindre justeringar kan Annonsören kontakta SFF Försäkringsutveckling AB via mejl eller telefon. Större ändringar utgör dock en ny platsannons. SFF Försäkringsutveckling AB gör en bedömning i varje enskilt fall.

Om Annonsören önskar ha platsannonsen på flera språk, utgör vart och en av dessa en egen platsannons.

 Platsannonsens placering på Webbplatsen

Annonserna sorteras automatiskt efter publiceringsdatum där den senaste platsannonsen hamnar högst upp.

Genom att klicka på önskad rubrik i tabellen (Yrkestitel eller Ort) kan den jobbsökande själv sortera platsannonserna utifrån eget önskemål.

 

II. Allmänna villkor

Betalningsvillkor

Vid sen betalning är SFF Försäkringsutveckling AB befriat från alla skyldigheter att fullfölja avtalet och äger rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet 6 § räntelagen.

SFF Försäkringsutveckling AB har rätt att vid behov i samband med att avtal ingås inhämta kreditupplysning om Annonsören. Om resultatet av kreditprövningen enligt SFF Försäkringsutveckling AB:s bedömning innebär en risk att Annonsören inte kan komma att fullgöra sina åtaganden under avtalet, förbehåller sig SFF Försäkringsutveckling AB rätten att säga upp avtalet och neka Annonsören rätt att använda Webbplatsen, oavsett om orderbekräftelse utfärdats.

Särskilt om platsannonser

Oavsett av vad som följer av dessa villkor eller andra muntliga eller skriftliga överenskommelser får inte en registrerad platsannons innehålla flera platsannonser. För eventuella platsannonser som visas utöver de som Annonsören har rätt till enligt avtalet, äger SFF Försäkringsutveckling AB rätt att ta ut en extra avgift enligt gällande prislista. Annonsören ansvarar för att platsannonserna på Webbplatsen avser specifika och inte generiska platsannonser.

Särskilt om platsannonser där rekryteringsbolag är inblandade

Rekryterings- eller bemanningsbolag (”rekryteringsbolag”) kan annonsera på Webbplatsen till de priser som anges under rubriken ”Annonsera” på Webbplatsen. Priserna avgörs av huruvida det företag som annonsen gäller för är företagsmedlem i SFF.

Rekryteringsbolag får inte registrera platsannonser för anonyma uppdragsgivares räkning, utan bolaget måste namnge uppdragsgivaren i annonsen.

Rekryteringsföretags logotyp får inte förekomma i platsannonsen.

Det är tillåtet att ange en e-postadress eller länk till rekryteringsbolaget dit ansökningar till platsannonsen kan skickas.

Det är tillåtet att ange en person på rekryteringsbolaget som kontaktperson för tjänsten.

Endast webblänk till uppdragsgivarens hemsida får anges, och inte webblänk till rekryteringsföretagets hemsida. Denna länk anges längst ned i Annonsformulärets "annonsbeskrivning" (och inte i Registreringsformulärets fält för "webblänk").

Rättigheter till materialet på webbplatsen

Allt innehåll på Webbplatsen, såsom exempelvis grafik, bilder, logotyper och mjukvara, skyddas av SFF Försäkringsutveckling AB:s upphovsrätt. Allt innehåll ägs av SFF Försäkringsutveckling AB eller av dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att Användaren ges någon som helst rätt till SFF Försäkringsutveckling AB:s immateriella rättigheter, inklusive SFF Försäkringsutveckling AB:s know-how.

Denna upphovsrätt medföra bland annat att användaren inte får sälja, överföra, sprida, reproducera eller annat sätt offentligt förevisa innehållet (exempelvis använda innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk). Användaren får inte heller kopiera eller anpassa Html-koderna som används på Webbplatsen för att utforma och driva sina sidor. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i SFF Försäkringsutveckling AB:s immateriella rättigheter. Vid kopiering för privat bruk måste alla eventuella markeringar för upphovsrätt och varumärkesskydd och liknande behållas.

SFF Försäkringsutveckling AB ger Användaren tillstånd att titta på och ladda ner en kopia av innehållet på Webbplatsen uteslutande för sitt personliga, icke-kommersiella bruk.

Användarinformation

Användare som registrerar sig på Webbplatsen kommer att behöva uppge vissa kontaktuppgifter. SFF Försäkringsutveckling AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part utan Användarens uttryckliga godkännande eller om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler. (Se vidare Integritetsprinciper, III)

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig rätten att erbjuda Användaren produkter och tjänster relaterade till denna Webbplats syfte och innehåll. (Se vidare Integritetsprinciper, III)

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för sin egen information och användandet och resultatet därav.

Användaren förbinder sig att inte använda denna Webbplats på ett otillbörligt sätt (exempelvis genom lagbrott, brott mot etiska principer och rättigheter, eller intrång i upphovsrätten) och att endast använda Webbplatsen på ett sätt som är förenligt med dessa användarvillkor och, enligt SFF Försäkringsutveckling AB:s bedömning, med Webbplatsens etiska principer.

SFF Försäkringsutveckling AB förbjuder särskilt:

att registrera någon form av franchise, pyramidspel, "klubbmedlemskap" eller annan affärsverksamhet som kräver omedelbar betalning eller återkommande betalningar, som enbart utgår som provision (ingen lön) eller kräver rekrytering av fler medlemmar, underleverantörer eller underagenter, att med användande av direkt marknadsföringsåtgärder erbjuda eller marknadsföra produkter eller tjänster till Användare, att ändra eller radera material publicerat av annan person eller grupp, att göra något som innebär en orimlig belastning för Webbplatsen, att använda Webbplatsen för att samla eller kopiera material från Webbplatsen, att registrera platsannonser som kräver att ansökaren tillhandahåller information som innebär någon form av diskriminering enligt gällande rätt, att på något sätt göra intrång i eller försöka göra intrång i Webbplatsens säkerhetssystem.

Särskilt om Annonsörens ansvar

Annonsören ansvarar ensamt för sina annonser. Annonsören ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiell.

Annonsören ansvarar ensamt för allt användande inom ramen för sin registrering och användarprofil. Detta ansvar gäller oavsett om SFF Försäkringsutveckling AB har givit Annonsören sitt medgivande eller ej för användandet.

Annonsören förbinder sig särskilt att inte vidaresälja, mäkla eller på något annat sätt överlåta Annonsörens rättigheter enligt avtalet med SFF Försäkringsutveckling AB, med undantag för platsannonser.

Användares ersättningsansvar

Användaren förbinder sig att hålla SFF Försäkringsutveckling AB, deras anställda, styrelseledamöter och övriga företrädare skadeslösa i förhållande till eventuella krav, kostnader eller annan skada som uppstår med anledning av Användarens tillhandahållande av material eller information eller brott mot dessa användarvillkor. Användaren skall ersätta SFF Försäkringsutveckling AB för den skada som kan tänkas uppkomma pga. att Användaren har brutit mot någon av dessa villkor eller mot gällande rätt.

Särskilt om Annonsörens ersättningsansvar

För det fall att Annonsören, eller någon som agerar på Annonsörens uppdrag, orsakar en jobbsökande eller annan person skada skall Annonsören hålla SFF Försäkringsutveckling AB skadeslöst för den skada som SFF Försäkringsutveckling AB kan komma att hållas ansvarigt för.

SFF Försäkringsutveckling AB övervakar eller redigerar inte innehållet i Annonsörens annonser om detta inte är ett krav enligt gällande rätt eller om SFF Försäkringsutveckling AB anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att exempelvis iaktta rättsliga krav, skydda upphovsrätten eller användares eller allmänhetens personliga säkerhet eller för att genomföra nödvändigt underhåll av Webbplatsen.

SFF Försäkringsutveckling AB:s ansvar

Webbplatsen är en nischad mötesplats för försäkrings- och finansbranschen. Här möts arbetsgivare som publicerar annonser och jobbsökande. SFF Försäkringsutveckling AB är inte på något sätt inblandade i arbetsgivarens mellanhavande med jobbsökande. SFF Försäkringsutveckling AB har därför inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt användare emellan eller ansvar för arbetsgivares bristande kapacitet att anställa den person de annonserar om.

SFF Försäkringsutveckling AB friskriver sig från allt juridiskt ansvar för publicerat material på Webbplatsen och har normalt inte kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Webbplatsen. SFF Försäkringsutveckling AB varken övervakar eller censurerar det material som publiceras. Därför har SFF Försäkringsutveckling AB inte heller kontroll över kvaliteten eller sanningshalten i de annonser som publiceras på Webbplatsen.

Webbplatsen stödjer inte de eventuella åsikter eller kommentarers som publiceras av användaren. SFF Försäkringsutveckling AB tar därför inget som helst ansvar för hur Användaren uppfattar publicerat material från andra Användare.

Materialet kan innehålla felaktigheter och typografiska fel. Förändringar av materialet kan göras när som helst. Användandet av materialet sker på egen risk.

SFF Försäkringsutveckling AB garanterar inte att Webbplatsen alltid fungerar eller att Webbplatsens server är fri från virus eller annat skadligt. SFF Försäkringsutveckling AB ansvarar därmed exempelvis inte för eventuella kostnader för service etc. som kan tänkas uppkomma vid användandet av Webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar presenteras uteslutande som en service för Användaren och är inte på något sätt ett stöd eller en garanti för materialet på de webbplatser som Webbplatsen länkar till. SFF Försäkringsutveckling AB ansvarar inte för material på tredje mans webbplats. Länkning via Webbplatsens länkar till tredje mans webbplatser sker på egen risk.

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig rätten att ändra samt använda det material som Användaren skickar in till Webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

SFF Försäkringsutveckling AB, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på Webbplatsen ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, utebliven vinst eller förlust, inklusive Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, förlust av information eller andra följdskador.

SFF Försäkringsutveckling AB:s sammanlagda skadeståndsansvar skall under alla omständigheter för varje kalenderår vara begränsat till ett belopp som högst motsvarar den ersättning som Användaren betalat till SFF Försäkringsutveckling AB under aktuellt kalenderår.

Avstängning och uppsägning

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning, radering samt avlägsnande av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag eller om inte kan verifiera registreringen.

Särskilt för Annonsören om avstängning och uppsägning

Annonsörens rätt att använda webbplatsen skall omedelbart upphöra genom ett skriftligt meddelande från Forsakringsjobb.se om:

Annonsören bryter mot dessa särskilda villkor eller andra gällande villkor, eller

Annonsören försätts i konkurs eller annars bedöms vara insolvent.

För det fall Annonsörens annonser ej uppfyller kraven i dessa villkor, förbehåller sig SFF Försäkringsutveckling AB vidare rätten att omedelbart avföra dessa länkar och/eller annonser utan att ådra sig något som helst ansvar gentemot Annonsören. SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig vidare rätten att i sådant fall säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, varpå eventuella utestående belopp i förhållande till tjänsternas fulla värde enligt avtalet skall betalas.

Force Majeure

SFF Försäkringsutveckling AB har ingen skyldighet att ersätta Användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått pga. en Force majeure-händelse, dvs. omständigheter utanför SFF Försäkringsutveckling AB:s kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser etc.

Ändring av villkor

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig rätten att ändra i dessa användarvillkor utan föregången avisering därom.

Ytterligare villkor

Vissa områden på denna webbplats är underkastade ytterligare användarvillkor (ex. SFF:s seminarier och andra aktiviteter som nämns på webbplatsen). Vid användande av dessa områden, eller delar av, skall även dessa ytterligare villkor gälla.

Övrigt

För det fall någon bestämmelse som riktar sig mot Användare står i strid med bestämmelse som riktar sig enbart mot Annonsören skall de senare bestämmelsen äga företräde.

Ogiltigheten eller ofullständigheten i någon del av dessa användarvillkor påverkar inte giltigheten i resten av dokumentet.

SFF Försäkringsutveckling AB förbehåller sig i övrigt rätten att när som helst ändra, utöka begränsa eller dra tillbaka sina tjänster samt att radera data på Webbplatsen utan föregången avisering därom. Användaren har inte rätt att kräva publicering.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

III. Integritetsprinciper

Dessa integritetsprinciper är inte avsedda för eller omfatta information som vi erhåller på annat sätt än från Användare av Webbplatsen.

Insamling och lagring av uppgifter

För att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen krävs av Annonsören att de lämnar kontaktuppgifter, faktureringsinformation och andra uppgifter som gör att SFF Försäkringsutveckling AB kan identifiera denne. Inom andra områden av Webbplatsen samlar eller kan SFF Försäkringsutveckling AB samla in uppgifter som inte är unik såsom exempelvis om hur Användaren använder Webbplats.

Användarens registrerade uppgifter, såsom ex. personuppgifter, kommer att lagras och behandlas i SFF Försäkringsutveckling AB:s (och SFF:s) datorer. Informationen som samlas in genom Webbplatsen kan delas inom SFF Försäkringsutveckling AB (och SFF) för att kunna leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen erbjuder eller för att kunna företa analys av vår databas såsom total profilering av registrerade Användare.

SFF Försäkringsutveckling AB:s användning av uppgifter

Den information SFF Försäkringsutveckling AB erhåller från Webbplatsen, oavsett typ av information, använder SFF Försäkringsutveckling AB enbart för att kunna genomföra Webbplatsens verksamhet. Informationen syftar framför allt till att administrera registreringen av Annonser, besvara frågor, driva och förbättra Webbplatsen, och leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen erbjuder.

SFF Försäkringsutveckling AB kan använda kontaktinformationen i syfte att informera om uppdateringar av Webbplatsen eller om produkter och tjänster som SFF Försäkringsutveckling AB erbjuder. SFF Försäkringsutveckling AB kan också dela med sig av kollektiv anonym information beträffande besökare av Webbplatsen till klienter, partners och annan tredje man.

Utlämnande av uppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan känslig information med undantag för i följande situationer:

Vi har rätt att lämna ut information till företag eller anställda för att utföra tjänster för vår räkning exempelvis för drift av våra webbservrar och analys av information.

Vi har rätt att lämna ut registrerade uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet, för att skydda SFF Försäkringsutveckling AB:s rättigheter eller äganderätt, för att förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet, eller för att skydda användares eller allmänhetens säkerhet.

Vi har rätt att lämna ut och överföra registrerade uppgifter till tredje man som förvärvar hela eller en väsentlig del av SFF Försäkringsutveckling AB:s verksamhet, oavsett hur ett sådant förvärv sker. Om SFF Försäkringsutveckling AB skulle bli föremål för ett konkursförfarande får SFF Försäkringsutveckling AB eller dess konkursförvaltare dessutom sälja, licensera eller på annat sätt förfoga över registrerade uppgifter. Om en försäljning skulle äga rum av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet kommer användaren att informeras på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.

Policy för behandling av statistik

På Webbplatsen används sk. "session cookies", textfiler som lagras temporärt på användarens hårddisk. Dessa cookies används för att förenkla användandet av Webbplatsen genom att möjliggöra för användaren att återgå till tidigare besökta sidor utan att behöva logga in sig igen. Dessa cookies använd enbart på "personifierade" sidor på Webbplatsen, dvs. där lösenord och användarnamn krävs. På Webbplatsen används inte Web Beacons.

Webbsidans servar sparar i övrigt enbart statistik över vilka sidor som besökts, inte vem som besökt dem.

Vissa tredje parter som marknadsför sig på Webbplatsen kan använda sig av cookies eller Web Beacons. SFF Försäkringsutveckling AB kontrollerar eller ansvarar inte för dessa tredjeparts förehavanden.

Uppdatering, ändring eller radering av registrerade uppgifter

Användaren kan rätta, uppdatera eller radera alla uppgifter som är lagrade via Webbplatsen genom att kontakta SFF Försäkringsutveckling AB:s kansli.

Om Användaren har accepterat att ta emot nyhetsbrev, kommersiell e-post eller annan kommunikation från SFF Försäkringsutveckling AB enligt dessa villkor, men i efterhand ångrat dig, kan användaren kontakta SFF Försäkringsutveckling AB:s kansli och begära ändring.

Säkerhet

SFF Försäkringsutveckling AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda registrerade kontaktuppgifter.

Webbplatsen är lösenordsskyddad, dvs. det genereras ett lösenord när man skapar ett konto på Webbplatsen. Det enda sättet att kunna ta sig in på Webbplatsen och ändra uppgifter registrerade och i annonser är genom att ha rätt lösenord och användarnamn. Användaren kan på egen risk ändra lösenordet. All konto- och lösenordsinformation och all trafik som är intern inom Webbplatsens nätverk (exempelvis faktureringsinformation) är krypterad.

Oavsett dessa åtgärder kan SFF Försäkringsutveckling AB inte garantera att obehörig aldrig kan ta sig igenom dessa skyddsåtgärder eller använda registrerade kontaktuppgifter för otillbörliga ändamål eftersom Internet är ett öppet system.

Förändringar av integritetsprinciperna

Om SFF Försäkringsutveckling AB beslutar att ändra innehållet i dessa integritetsprinciper, kommer detta att anslås genom ett meddelande på Webbplatsen.